Kosmeetikatoote turule toomine

Alates 11.07.2013 reguleerib kosmeetikatoodete valdkonda Euroopa Ühenduses Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 1223/2009/EÜ.

Määruse artikkel 13 kohustab vastutavaid isikuid turule lastavatest kosmeetikatoodetest teavitama elektrooniliselt CPNP portaalis (Cosmetic Products Notification Portal). Levitajatel on kohustus teavitada toote omaalgatuslikult tõlgitud märgistuse korral. 

Alates 11.juulist 2013 on CPNP kasutamine kohustuslik.

Kosmeetikatoodete terviseohutuse ja nõuetele vastavuse üle teeb järelevalvet Terviseameti järelevalve osakond.

Kosmeetikatooteid käsiteb ühtne Euroopa Ühenduse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 1223/2009/EÜ.

Määruses on loetletud vajalik teave, mis peab tootjal ja importijal olema kosmeetikatoote kohta esitamiseks inspektorile. 

Tootja on kosmeetika määruse mõistes vastutav isik, kelle kohustused on loetletud määruse artiklis 5 (sh peab olema koostatud toote andmik vastavalt määruse artiklile 11, mis sisaldab ka kosmeetikatoodete ohutusaruannet). 


Toote andmiku sisu reguleerib määruse artikkel 11:
1. Kui kosmeetikatoode on turule lastud, peab vastutav isik kosmeetikatoote kohta toote andmiku koostama. Toote andmikku säilitatakse kümme aastat pärast kuupäeva, mis kosmeetikatoote viimane partii turule lasti.
2. Toote andmik sisaldab järgmist teavet ja andmeid, mida vajaduse korral ajakohastatakse: 

a)kosmeetikatoote selline kirjeldus, mis selgesti näitab, et toote andmik kuulub selle toote juurde;

c) tootmismeetodi kirjeldus ja kinnitus selle kohta, et tootmisel on järgitud artiklis 8 osutatud head tootmistava;

b) artikli 10 lõikes 1 osutatud kosmeetikatoote ohutusaruanne;

d) tõendid kosmeetikatoote väidetava mõju kohta, kui see on kosmeetikatoote laadi või mõju tõttu põhjendatud;

e) andmed tootja, tema esindaja või tarnijate poolt läbiviidud loomkatsete kohta seoses kosmeetikatoote või selle koostisainete väljatöötamise või ohuhinnanguga, sealhulgas loomkatsed, mis on läbi viidud kolmandate riikide õigusnormide täitmiseks.