Kasulik teada

Kosmeetikatoote ohutushinnang

Kosmeetikatoote ohutushinnangu struktuur on toodud kosmeetikamääruse lisas I ja selle üksikasjalik ülesehitus ja nõuded sisule on toodud komisjoni 25. november 2013 rakendusotsuses 2013/674/EL, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) I lisa käsitlevate suuniste kohta. Rakendusotsus on otse kohalduv. Kosmeetikatoote ohutusaruannet ajakohastatakse, pidades silmas asjaolu, et pärast toote turulelaskmist lisandub pidevalt asjakohast teavet. Kosmeetikatoote ohutushinnangus võetakse arvesse kosmeetikatoote ettenähtud kasutusviisi ja eeldatavat süsteemset kokkupuudet valmistoote üksikute koostisainetega, kasutatakse asjakohast lähenemisviisi tõendite kaalukusele, vaadates läbi andmed kõikidest olemasolevatest allikatest.

https://www.terviseamet.ee/et/kemikaaliohutus-tooteohutus/toodete-kaitlejale/kosmeetika/kosmeetikatoodete-seadusandlus

Kosmeetikatoodete analüüsid:

https://ntl.ee/et/teenused-uus/kosmeetikatooted

Koostisained:

https://www.terviseamet.ee/et/kemikaaliohutus-tooteohutus/inimesele/kosmeetika/kosmeetikatoodete-koostis

Märgistus:

https://www.terviseamet.ee/et/kemikaaliohutus-tooteohutus/inimesele/kosmeetika/kosmeetikatoodete-margistus

Säilivusaeg

https://www.terviseamet.ee/et/kemikaaliohutus-tooteohutus/inimesele/kosmeetika/kosmeetikatoodete-sailivusaeg

CPNP on Euroopa Komisjoni juures asuv veebipõhine kosmeetikatoodete teatamise portaal: https://www.terviseamet.ee/et/kemikaaliohutus-tooteohutus/toodete-kaitlejale/kosmeetika/kosmeetikatoodete-cpnp

Kosmeetikatoodete väited: 

Kosmeetikatoodete märgistamisel, turul kättesaadavaks tegemisel ja reklaamimisel ei tohi kasutata kirjeldusi, nimetusi, kaubamärke, kujutisi või muid kujundlikke või teisi märke, mis tekitavad mulje, et kõnealustel toodetel on omadus või otstarve, mida neil tegelikult ei ole. Kosmeetikatoodetel on keelatud kasutada meditsiinilisi ja tarbijat eksitavaid väiteid. https://www.terviseamet.ee/et/kemikaaliohutus-tooteohutus/toodete-kaitlejale/kosmeetika/kosmeetikatoodete-vaited